АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничого підприємства»
«Смілянський електромеханічний завод»
(надалі - ПАТ «НВП «СЕМЗ» або підприємство)

1. Сфера застосування антикорупційної програми та коло осіб, на які

поширюється її положення

1.1 Загальні положення та законодавчі акти на підставі яких розроблена
антикорупційна програма.
1.1 Антикорупційна програма розроблена з метою захисту прав і свобод
громадян, забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки, а також
для протидії та запобігання корупції у діяльності ПАТ «НВП «СЕМЗ».
1.2 Ця антикорупційна програма є внутрішнім документом ПАТ «НВП
«СЕМЗ», що визначає засади та вимоги, направлені на запобігання корупції та
дотримання норм антикорупційного законодавства, керівництвом, співробітниками
та іншими особами, що можуть діяти від імені та за дорученням підприємства, а
також спрямована на профілактику та недопущення корупційних правопорушень у
діяльності підприємства.
Антикорупційна програма ПАТ «НВП «СЕМЗ» відображає підтримку
антикорупційної стратегії держави, свідчить про прагнення підприємства
удосконалення корпоративної культури, наслідування кращих практик
корпоративного управління, підтримання ділової репутації підприємства на
належному рівні.
1.3 Антикорупційна програма розроблена відповідно до положень Конституції
України, Закону України «Про запобігання корупції» №1700 від 14.10.2014 року,
Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та інших нормативних документів.
1.4 Основними цілями впровадження в ПАТ «НВП «СЕМЗ» антикорупційної
програми є:
- запобігання корупції, у тому числі виявлення та усунення причин корупції;
- виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування
корупційних правопорушень;
- мінімізація ризику залучення підприємства, його керівництва та працівників
у корупційну діяльність;
- мінімізація та усунення наслідків корупційних правопорушень;
- формування у працівників підприємства незалежно від займаної посади,
контрагентів та інших осіб однакового розуміння програми ПАТ «НВП «СЕМЗ» про
неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах;
Версія 1.0 2
- узагальнення та роз'яснення основних вимог законодавства України у сфері
протидії корупції, застосовуваних у ПАТ «НВП «СЕМЗ».
- включення в обов’язки працівників підприємства знання та дотримання
принципів та вимог даної антикорупційної програми, основних положень
антикорупційного законодавства, та адекватних заходів щодо запобігання корупції.
1.2. Визначення понять та термінів, що застосовуються в антикорупційній
програмі
Антикорупційна програма - комплекс правил, стандартів і процедур щодо
виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства (надалі -
антикорупційна програма);
Корупція - використання особою, наданих їй службових повноважень чи
пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або
прийняття пропозиції такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам
з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових
повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;
Антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-
правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у
поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;
Запобігання корупції - діяльність щодо реалізації антикорупційних заходів,
скерованої на виявлення, вивчення, обмеження або усунення випадків, що
породжують корупційні правопорушення або сприяють їх поширенню;
Протидія корупції - діяльність органів державної влади суб'єктів України,
органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства,
організацій та керівника підприємства у межах їх повноважень щодо:
а) попередження корупції, в тому числі щодо виявлення і подальшого
усунення причин корупції (профілактика корупції);
б) виявлення, попередження, припинення, розкриття та розслідування
корупційних правопорушень (боротьба з корупцією);
в) заходи з мінімізації та (або) ліквідації наслідків корупційних
правопорушень.
Контрагент - будь-яка українська або іноземна юридична або фізична особа, з
якою підприємство вступає в договірні відносини, за винятком трудових відносин.
Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не
грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без
законних на те підстав;
Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою
мінімальної ринкової;
Конфлікт інтересів - ситуація, при якій особиста зацікавленість (пряма або
непряма) працівника (представника підприємства) впливає або може вплинути на
належне виконання ним посадових (трудових) обов'язків і при якій виникає або
може виникнути протиріччя між особистою зацікавленістю працівника
(представника підприємства) та правами і законними інтересами підприємства,
Версія 1.0 3
здатне призвести до заподіяння шкоди правам і законним інтересам, майну та (або)
ділової репутації підприємства, працівником (представником підприємства) якого
він є.
Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене
особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-
правову відповідальність;
Правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак
корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції»
вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій
статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено
кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову
відповідальність;
Посадова особа - особа яка постійно або тимчасово обіймає посаду на
підприємстві, та функції якої пов’язані з виконанням організаційно - розпорядчими
або адміністративно-господарськими обов’язками.
Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у
сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може
вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на
вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи
та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на
об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не
вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
Приватний інтерес (представника підприємства) - зацікавленість працівника
(представника підприємства), пов'язана з можливістю отримання працівником
(представником підприємства) при виконанні посадових обов'язків доходів у вигляді
грошей, цінностей, іншого майна або послуг майнового характеру, інших майнових
прав для себе або для третіх осіб.
Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі
повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які
спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки
(крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому
числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
Організаційно-розпорядчі обов’язки - обов’язки окремих осіб підприємства
по здійсненню керівництва виробничою діяльністю окремих працівників на
підприємстві, зокрема, керівник підприємства, його заступники, головний
бухгалтер, головний інженер, керівники структурних підрозділів (начальники
відділів, цехів, тощо), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри,
бригадири тощо).
Адміністративно-господарські обов’язки - обов’язки окремих осіб
підприємства по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи
приватним майном на підприємстві (установлення порядку його зберігання,
переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо), зокрема,
начальники планових, постачальних, фінансових відділів і служб, завідувачі
складами, тощо.
Уповноважений з антикорупційної програми - посадова особа
підприємства, що призначається відповідно до законодавства про працю Головою
Версія 1.0 4
Правління ПАТ «НВП «СЕМЗ» у порядку передбаченому ухваленою
антикорупційною програмою, далі за текстом Уповноважений.
1.3 Коло осіб на яких поширюється положення антикорупційної програми
1.3.1 Основним колом осіб, на яких поширюється положення антикорупційної
програми, є працівники підприємства, які постійно або тимчасово обіймають
посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно -
господарських обов’язків, чи спеціально уповноважені особи на виконання таких
обов’язків на підприємстві, а також інші особи, які не є посадовими або службовими
особами та перебувають з підприємством у трудових відносинах
1.3.2 Положення цієї антикорупційної Програми можуть поширюватися на
інших фізичних і (або) юридичних осіб, з якими ПАТ «НВП «СЕМЗ» вступає в
договірні відносини, у випадку якщо це закріплено в договорах, укладених ПАТ
«НВП «СЕМЗ» з такими особами.

2 Антикорупційні заходи, стандарти, процедури та порядок їх виконання(застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних

ризиків у господарській діяльності підприємства.
2.1 Основні принципи антикорупційної діяльності на ПАТ «НВП «СЕМЗ»
2.1.1 Голова Правління та керівники структурних підрозділів формують
етичний стандарт негативного відношення до будь-яких проявів корупції, подаючи
приклад власною поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційним
законодавством всіх співробітників та контрагентів.
2.1.2 Голова Правління відповідає за організацію всіх заходів, скерованих на
реалізацію принципів та вимог антикорупційної програми, включаючи призначення
осіб, відповідальних за розробку антикорупційних заходів, їх втілення в життя,
реалізацію та контроль.
2.1.3 Всі працівники підприємства повинні керуватися чинним законодавством
та антикорупційною програмою, дотримуватися принципів та вимог цієї програми.
2.1.4 Принципи та вимоги антикорупційної програми поширюються на
контрагентів та представників підприємства, а також на інших осіб у випадках, коли
відповідні обов’язки закріплені в договорах, в їх внутрішніх документах, або
безпосередньо передбачені в законі.
2.1.5 Антикорупційна програма ґрунтується на таких основних принципах:
1) визнання, забезпечення і захист основних прав і свобод людини і
громадянина;
2) законність;
3) невідворотність відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
4) комплексне використання організаційних, соціально-економічних,
інформаційно-пропагандистських, правових, спеціальних та інших заходів;
5) пріоритетне застосування заходів щодо попередження корупції.
2.1.6 Система заходів протидії корупції в ПАТ «НВП «СЕМЗ» ґрунтується на
таких принципах:
а) принцип відповідності антикорупційної програми ПАТ «НВП «СЕМЗ»
чинному законодавству і загальноприйнятим нормам.
Версія 1.0 5
Відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України,
укладеним Україною міжнародним договорам і іншим нормативним правовим
актам, які застосовуються на підприємстві;
б) принцип особистого прикладу керівництва підприємства.
Керівництво ПАТ «НВП «СЕМЗ» має формувати етичний стандарт
непримиренного ставлення до будь-яких форм і проявів корупції на всіх рівнях,
подаючи приклад своєю поведінкою, і в створенні внутрішньо організаційної
системи запобігання та протидії корупції;
в) принцип залучення працівників підприємства.
Інформованість працівників підприємства про положення антикорупційного
законодавства та їх активну участь у формуванні та реалізації антикорупційних
стандартів і процедур;
г) принцип нульової толерантності.
Неприйняття в ПАТ «НВП «СЕМЗ» корупції в будь-яких формах і проявах;
д) принцип пропорційності антикорупційних процедур ризику корупції.
Розробка та виконання комплексу заходів, що дозволяють знизити ймовірність
залучення керівників і працівників підприємства в корупційну діяльність,
здійснюється з урахуванням існуючих в діяльності підприємства корупційних
ризиків;
е) принцип періодичної оцінки ризиків.
Проведення на періодичній основі виявлення та оцінки корупційних ризиків,
характерних для діяльності ПАТ «НВП «СЕМЗ» в цілому і для окремих його
підрозділів зокрема;
ж) принцип обов'язковості перевірки контрагентів.
Здійснення на постійній основі перевірки контрагентів на предмет їх
терпимості до корупції, у тому числі здійснення перевірка наявності у них власних
антикорупційних програм, заходів або політик, їх готовність дотримуватися вимог
цієї Програми і включати в договори антикорупційні умови (застереження), а також
надавати взаємне сприяння для етичного ведення бізнесу та запобігання корупції;
з) принцип відкритості.
Інформування контрагентів, партнерів та громадськості про прийняті в ПАТ
«НВП «СЕМЗ» антикорупційні програму, стандарти ведення діяльності;
і) принцип постійного контролю та регулярного моніторингу:
Регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених
антикорупційних стандартів і процедур, а також контролю за їх виконанням;
к) принцип відповідальності та невідворотності покарання:
Невідворотність покарання для працівників підприємства незалежно від
займаної посади, стажу роботи та інших умов у разі вчинення ними корупційних
правопорушень у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, а також персональна
відповідальність керівництва ПАТ «НВП «СЕМЗ» за реалізацію в нутрі
організаційної антикорупційної програми.
л) принцип антикорупційного законодавства:
Всі працівники, повинні дотримуватися норм Конституції України,
українського антикорупційного законодавства, що встановлені, зокрема,
Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні
правопорушення, Законом України «Про запобігання корупції»», цією
антикорупційною програмою, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість
Версія 1.0 6
яких надано Верховною Радою України та іншими нормативними актами,
основними вимогами яких є заборона дачі хабарів, заборона отримання хабарів,
заборона комерційного підкупу та заборона посередництва у хабарництві.
2.2 Антикорупційні заходи, які проводяться підприємством під час
здійснення господарської діяльності.
2.2.1 Уповноваженим у відповідності з антикорупційною програмою ПАТ
«НВП «СЕМЗ» розроблюється конкретний перелік та опис антикорупційних
заходів, які повинні реалізовуватися в цілях запобігання та протидії корупції на
підприємстві.
- Аудит господарчої діяльності підприємства для виявлення корупційних
ризиків (оцінка діяльності підприємства з точки зору настання несприятливих
наслідків у контексті антикорупційного законодавства).
Для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед підприємством внаслідок
порушення антикорупційного законодавства, керівництво підприємства на
періодичній основі має проводити аудит господарчої діяльності підприємства.
Результати аудиту дозволяють виявити зони підвищеного ризику і розробити
ефективний план заходів, направлений на нейтралізацію юридичних і комерційних
ризиків підприємства. Оцінка ризику - це безперервний процес з постійним зв’язком
між Головою Правління, Уповноваженим та працівниками підприємства.
- Моніторинг ділових партнерів (аудит нових бізнес-партнерів і
постачальників, регулярні перевірки контрагентів тощо).
2.2.2 При роботі з контрагентами необхідно здійснювати:
- перевірку нових бізнес-партнерів і постачальників;
- регулярні перевірки всіх контрагентів;
- впровадження антикорупційних положень в договори (контракти, угоди) з
бізнес - партнерами і постачальниками.
2.2.3 Керівництву підприємства та її працівникам забороняється залучати або
використовувати посередників, партнерів, агентів, спільні підприємства чи інших
осіб для вчинення будь-яких дій, які суперечать принципам і вимогам цієї
антикорупційної програми або нормам застосованого антикорупційного
законодавства.
2.2.4 Підприємство здійснює вибір контрагентів для надання їм робіт і послуг
на підставі вимог СТП 7.4.1 IRIS 017:2015 «Оцінка і вибір постачальників ТМЦ»,
основними принципами проведення якого є відбір контрагента за найкращими
зазначеними критеріями, який встановлює:
- аналіз ринку пропонованих послуг;
- рівноправність, справедливість, відсутність дискримінації і без
необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів;
- чесний і розумний вибір найбільш бажаних пропозицій при
комплексному аналізі вигод і витрат (насамперед ціни і якості продукції);
- цільове та економічно ефективне витрачання грошових коштів на
придбання товарів, робіт, послуг та реалізації заходів, спрямованих на скорочення
витрат підприємства;
- відсутність обмеження допуску до участі у закупівлі шляхом
встановлення надмірних вимог до контрагента;
- запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших
зловживань повноваженнями.
Версія 1.0 7
2.2.5 Підприємство прагне мати ділові відносини з контрагентами, що
підтримують вимоги антикорупційного законодавства та/або контрагентами, які
декларують неприйняття корупції.
2.2.6 Підприємство заявляє, що відмовляється від стимулювання яким - небудь
чином працівників контрагентів, в тому числі шляхом надання грошових сум,
подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не
перерахованими вище способами, що ставить працівника контрагента в певну
залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких
дій на користь підприємства.
2.2.7 Підприємство докладає всіх можливих зусиль, що мінімізує ризики
ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну
діяльність, для чого проводиться перевірка терпимості контрагентів до хабарництва,
у тому числі перевірка наявності у них власних антикорупційних програм, їх
готовності дотримуватися вимог цієї антикорупційної програми і включати в
договори антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння
для етичного ведення господарської діяльності та запобігання корупції.
2.2.8 Відповідно до порушення норм антикорупційного законодавства
підприємство і його контрагенти (партнери) зобов'язані:
- негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які
випадки порушення антикорупційного законодавства;
- чітко давати зрозуміти іншим особам при здійсненні (виконанні) будь-
яких угод (договорів, контрактів), щодо обов’язку з дотримання антикорупційного
законодавства.
2.2.9 При виникненні у підприємства об’єктивних фактів порушення
контрагентами антикорупційного законодавства, на адресу такого контрагента
(партнерами) направляється відповідне повідомлення з вимогою у термін до 10 днів
надати відповідні роз’яснення. Неподання достатніх доказів, безумовно
підтверджують відсутність порушення антикорупційного законодавства, є
порушенням істотних умов договору (істотним порушенням), укладеного між
підприємством та його контрагентом і дає право підприємству розірвати такий
договір в односторонньому позасудовому порядку (повністю відмовитися від
виконання договору), або призупинити його подальше виконання в
односторонньому порядку в якійсь його частини (частково відмовитися від
виконання Договору) шляхом направлення відповідного письмового повідомлення.
2.2.10 Нормативне забезпечення, закріплення стандартів поведінки і
декларація намірів:
- розробка і прийняття кодексу етики та службової поведінки працівників
підприємства;
- розробка і прийняття положення про конфлікт інтересів;
- введення у заново укладених договорах, пов'язаних з господарською
діяльністю підприємства, стандартного антикорупційного повідомлення
(застереження про порушення антикорупційного законодавства);
2.2.11 Розробка і введення спеціальних антикорупційних процедур:
- порядок інформування працівниками роботодавця про випадки схилення
їх до скоєння корупційних порушень;
- порядок інформування роботодавця про інформацію, що стала відомою
працівникові про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими
Версія 1.0 8
працівниками, контрагентами підприємства або іншими особами;
2.2.12 Навчання та інформування працівників:
- ознайомлення працівників під підпис з нормативними документами, що
регламентують питання попередження та протидії корупції на підприємстві;
- проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії
корупції;
- організація індивідуального консультування працівників з питань
застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур;
2.2.13 Забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю
підприємства вимогам антикорупційної політики:
- здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та
достовірності первинних документів бухгалтерського обліку;
- всі фінансові операції, які здійснюються в підприємством, повинні бути
акуратно, правильно і з достатнім рівнем деталізації відображені в бухгалтерському
обліку, задокументовані і доступні для перевірки;
- перекручення або фальсифікація бухгалтерської звітності підприємства
суворо заборонені і розцінюються як правопорушення.
2.2.14 Всім працівникам підприємства суворо забороняється прямо чи
опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у
корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати хабарі або
здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших
формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів,
цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи
організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування,
державних службовців, приватних компаній та їх представників.
2.2.15 Подарунки.
2.2.15.1 Працівникам підприємства забороняється безпосередньо або через
інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб
від юридичних або фізичних осіб:
- у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної з виконанням
своїх посадових обов’язків на підприємстві;
- якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
2.2.15.2 Працівники підприємства, можуть приймати подарунки, які
відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, які
зазначені в п.2.2.15.1 якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну
заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна
вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не
перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1
січня поточного року.
Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
- даруються близькими особами;
- одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги,
- загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
2.2.15.2 У випадку прийняття рішення посадовою особою підприємства на
користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються
такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.
2.2.15.3 Не допускаються подарунки від імені підприємства, його працівників
Версія 1.0 9
та представників третім особам у вигляді грошових коштів, як готівки, так і
безготівкових, незалежно від валюти.
2.2.15.4 Посадові особи підприємства у разі надходження до них пропозиції
щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси,
зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:
- відмовитися від пропозиції;
- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників;
- письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за
наявності) або Уповноваженого, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері
протидії корупції.
Якщо особа (директора за напрямками, начальник департаменту, начальники
служб, заступник начальника служби технічного контролю по рекламаційним
питанням, головний інженер, головний метролог, головний бухгалтер, завідуюча
столовою, завідуюча канцелярією та завідуюча базою відпочинку, начальники цехів
і відділів, начальник бюро вхідного контролю ВТК, начальник бюро системного
забезпечення ВІТ та інженер програмного забезпечення ПК ВІТ, працівники ВМТП,
ВЗ та ВПіМ), на яку поширюються обмеження щодо одержання подарунків,
виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не
пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого
безпосереднього керівника або Уповноваженого.
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка
складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або
подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженим.
У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок
виявляє керівник підприємства, акт про виявлення майна, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та Уповноважений.
Предмети неправомірної вигоди, а також одержані або виявлені подарунки
зберігаються на підприємстві до їх передачі спеціально уповноваженим суб'єктам у
сфері протидії корупції.
У випадку наявності в посадової особи підприємства сумнівів щодо
можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для
одержання консультації з цього питання до Уповноваженого або територіального
органу Національного агентства, який надає відповідне роз'яснення.
2.2.16 Взаємодія з державними службовцями.
- Керівництво підприємства не здійснює самостійно або через своїх
працівників оплату будь-яких витрат (грошову винагороду, позички, послуги,
оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди) за державних
службовців та їх близьких родичів (або в їхніх інтересах ) з метою одержання або
збереження переваги для підприємства в комерційній діяльності.
- Працівники підприємства самостійно несуть відповідальність за
корупційні прояви при самостійному взаємодії з державними службовцями
відповідно до чинного законодавства України.

3 Норми професійної етики працівників підприємства

3.1 З метою впровадження антикорупційних стандартів поведінки серед
працівників, на ПАТ «НВП «СЕМЗ» встановлюються загальні правила і принципи
Версія 1.0 10
поведінки працівників, що зачіпають етику ділових відносин і спрямовані на
формування етичної, добросовісної поведінки працівників та ПАТ «НВП «СЕМЗ» в
цілому.
3.2 Працівники під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані
неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, бути
ввічливими, дотримуватися високої культури спілкування з громадянами,
керівниками, колегами і підлеглими.
3.3 Працівники при виконанні службових обов’язків мають діяти виключно в
інтересах підприємства. При виконанні своїх повноважень працівники зобов’язані
раціонально, ефективно та економно використовувати матеріальні та фінансові
ресурси, які їм доручені.
3.4 Працівники зобов'язані при виконанні своїх службових повноважень
дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому
вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові
повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
3.5 Працівники повинні діяти неупереджено, незважаючи на приватні
інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди,
ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
3.6 Працівники мають сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і
відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов'язки, рішення
та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні,
не допускають зловживань та неефективного використання власності підприємства.
3.7 Працівники не мають права враховуючи вимоги чинного законодавства та
положення П 4.2.3 IRIS 42-35 «Комерційна таємниця та конфіденційна інформація
ПАТ «НВП «СЕМЗ» розголошувати і використовувати в інший спосіб комерційну
таємницю, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм
відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних
обов'язків, крім випадків, встановлених законом.
3.8 Працівники мають утримуватися від виконання рішень чи доручень
керівництва, якщо вони суперечать закону.
У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник, вважає
незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам,
свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або
суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це
керівника підприємства або Уповноваженого.
Зазначені загальні правила і принципи поведінки закріплюються в Кодексі
етики та службової поведінки працівників ПАТ «НВП «СЕМЗ», який
затверджується Головою Правління ПАТ«НВП «СЕМЗ».

4 Права та обов’язки працівників ПАТ «НВП «СЕМЗ» у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної підприємства

4.1 Обов’язки працівників підприємства, пов’язаних із запобіганням та
протидією корупції:
- керуватися положеннями цієї Програми і неухильно дотримуватися її
принципів та вимог;
- утримуватися від вчинення і (або) участі у вчиненні корупційних
Версія 1.0 11
правопорушень в інтересах або від імені підприємства;
- утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність
вчинити корупційне правопорушення, в інтересах або від імені підприємства;
- невідкладно інформувати безпосереднього керівника або особу
відповідальну за дотримання антикорупційної програми - Уповноваженого або
керівництво про випадки схилення працівника до вчинення корупційних
правопорушень;
- негайно інформувати безпосереднього керівника або особу, відповідальну за
дотримання антикорупційної програми - Уповноваженого або Голову Правління про
відому працівникові інформацію про випадки вчинення корупційних
правопорушень іншими працівниками, контрагентами підприємства чи іншими
особами;
- повідомити безпосереднього керівника або особу відповідальну за
дотримання антикорупційної програми - Уповноваженого про можливість
виникнення або наявний у працівника конфлікт інтересів.
5. Права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальність
за запобігання корупції. Правовий статус Уповноваженого. Порядок
регулярного звітування.

5.1 Правовий статус Уповноваженого.

5.1.1 Уповноважений призначається наказом Голови Правління ПАТ «НВП
«СЕМЗ».
Уповноваженим може бути фізична особа, не молодша тридцяти років,яка
має повну вищу економічну або юридичну освіту і яка здатна за своїми діловими та
моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні
обов'язки.
5.1.2 Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
- має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
- за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
- звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної
Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у
зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного
з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
5.1.3 Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах,
зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону
України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює
реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.
5.1.4 У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний
строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити про це керівника
підприємства з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за
власною ініціативою.
5.1.5 Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:
- розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;
- розірвання трудового договору з ініціативи керівника підприємства. Особа,
яка працює на посаді Уповноваженого на підприємства, може бути звільнена за
умови надання згоди Національним агентством;
Версія 1.0 12
- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно
до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я;
- набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або
обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи
оголошення його померлим;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
- смерті.
5.2 Про звільнення особи з посади Уповноваженого Голова Правління
письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та
забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
Після звільнення особи з посади Уповноваженого, Голова Правління
забезпечує невідкладне призначення нової кандидатури на вказану посаду.
5.3 Уповноважений підпорядкований та підзвітній лише Голові Правління
ПАТ «НВП «СЕМЗ».
5.4 Права і обов’язки Уповноваженого.
5.4.1 Уповноважений під час виконання покладених на нього завдань має
права та обов’язки:
- отримувати інформацію від фізичних та юридичних осіб про порушення
вимог чинного законодавства у сфері боротьби з корупцією, проводити за власною
ініціативою перевірку можливих фактів порушення вказаних вимог;
- проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції
в підрозділах підприємства;
- здійснювати моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з
питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності працівників підприємства;
- отримувати від працівників підприємства письмові пояснення з приводу
обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,інших вимог та обмежень,
передбачених чинним законодавством та антикорупційною програмою;
- ініціювати проведення службового розслідування, вжити заходів щодо
притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень;
- раз на рік (в першій декаді грудня) готувати та надати керівнику
підприємства звіт щодо реалізації засад антикорупційної програми;
- здійснювати співпрацю із особами, які добросовісно повідомляють про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
- вжити заходів щодо правового та іншого захисту осіб, які добросовісно
повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень;
- надавати роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань
етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання і
виявлення корупції в підрозділах підприємства та у контрагентів підприємства. З
вказаною метою зацікавлена особа може особисто звернутися у робочий час до
Уповноваженого або надіслати на його адресу відповідний письмовий запит, у т.ч.
за допомогою електронної пошти;
Версія 1.0 13
- надавати рекомендації для прийняття рішень з питань протидії корупції у
ПАТ «НВП «СЕМЗ»;
- розробляти пропозиції, спрямовані на усунення причин і умов, що
породжують ризик виникнення корупції у ПАТ «НВП «СЕМЗ»;
- розробляти та подавати на затвердження Голові Правління ПАТ «НВП
«СЕМЗ» проекти локальних нормативних актів, спрямованих на реалізацію заходів з
попередження корупції;
- проводити контрольні заходи, спрямовані на виявлення корупційних
правопорушень працівниками ПАТ «НВП «СЕМЗ»;
- організовувати проведення оцінки корупційних ризиків, тощо.
У випадку виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення або отримання повідомлення про корупційне порушення,
Уповноважений ініціює проведення службового розслідування. Про отримані в ході
розслідування матеріали Уповноважений доповідає керівнику підприємства, який
вживає заходів щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а
у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення
також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

6. Моніторинг та контроль за дотриманням антикорупційного законодавства.

6.1 У зв'язку з можливою зміною в часі корупційних ризиків та інших
факторів, що впливають на господарську діяльність підприємства, ПАТ «НВП
«СЕМЗ» здійснює моніторинг впроваджених адекватних заходів щодо запобігання
корупції, контролює їх дотримання, а при необхідності переглядає та вдосконалює
їх.

7. Умови конфіденційного інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або при вчинення іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

7.1 ПАТ «НВП «СЕМЗ» вимагає від своїх працівників дотримання цієї
антикорупційної програми, інформуючи їх про ключові принципи, вимоги та санкції
за порушення.
7.2 На підприємстві організовуються безпечні, конфіденційні і доступні засоби
інформування керівництва підприємства, Уповноваженого (письмовою заявою на
ім'я Голови Правління або Уповноваженого або особистим зверненням;
повідомлення телефоном або факсимільним зв'язком; електронною поштою та інше)
про факти хабарництва з боку осіб, які надають послуги в інтересах комерційної
організації або від її імені. На адресу Голови Правління або Уповноваженого
можуть надходити пропозиції щодо поліпшення антикорупційних заходів і
контролю, а також запити з боку працівників і третіх осіб.
7.3 На підприємстві постійно проводиться навчання з питань доброчесного
повідомлення про факти корупції, зокрема:
- регулярне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування
психологічної установки у працівників щодо не сприйняття корупції як способу
розв’язання проблеми;
- підвищення рівня правової свідомості працівників, зокрема, в частині
Версія 1.0 14
обізнаності щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації, конфіденційності та
правових способів захисту викривачів;
- роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в
державі, положень законодавства про запобігання корупції, зокрема, в частині
визначення видів та форм корупційної поведінки;
- системне запровадження проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки
у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками.
7.4 На підприємстві запроваджуються умови конфіденційності, а саме:
- інформація про викривача (особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії
корупції) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених
законом;
- повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» може бути здійснене працівником підприємства без зазначення авторства
(анонімно);
- конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та корупційних
проявів посадових осіб, отримані від працівників підприємства чи інших осіб;
- розгляд повідомлень про корупційні прояви посадових осіб, здійснюється з
урахуванням положень ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»;
- анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація
стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;
- анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від
дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься
в повідомленні, неможливо, термін розгляду повідомлення продовжують до
тридцяти днів від дня його отримання.

8. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

8.1 Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції,
перебувають під захистом. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну
осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у
зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону «Про запобігання
корупції» та цієї антикорупційної програми, правоохоронними органами до них
можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на
захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
8.2 Особа або член її сім'ї не може бути звільнена чи примушена до
звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку
керівника підприємства негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна
умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати
тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням нею про
порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної
програми іншою особою.
8.3 У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про
порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» та цієї антикорупційної
Версія 1.0 15
програми керівник підприємства вживає заходів щодо припинення виявленого
порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної
відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або
адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених
суб'єктів у сфері протидії корупції.
8.4 Голова Правління у разі виявлення корупційного або пов'язаного з
корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого
правопорушення працівниками підприємства зобов’язаний у межах своїх
повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно
письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері
протидії корупції.

9. Інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

9.1 Своєчасне виявлення конфлікту інтересів у діяльності працівників ПАТ
«НВП «СЕМЗ» є одним з ключових елементів запобігання корупційних
правопорушень.
9.2 Працівники підприємства при виникненні реального або потенційного
конфлікту інтересів повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту,
коли дізналася або повинні були дізнатися про наявність у них реального або
потенційного конфлікту інтересів Уповноважену особу, не вчиняють дій та не
приймають рішення в умовах реального конфлікту інтересів та вживають заходів
щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
9.3 Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту
інтересів
9.3.1 Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення
чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного
завдання, вчиненням нею певних дій або прийняття рішень;
- обмеження доступу особи до певної інформації;
- перегляду обсягу службових повноважень особи;
- переведення особи на іншу посаду;
- звільнення особи.
9.3.2 Самостійне врегулювання конфлікту інтересів працівниками
підприємства здійснюється шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з
наданням підтверджуючих це документів Уповноваженій особі.

10. Проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників ПАТ «НВП «СЕМЗ» з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.

10.1 Працівники підприємства можуть звернутися у робочий час до
Уповноваженої особи або надіслати на адресу Уповноваженої особи письмовий
запит щодо надання роз'яснення та консультаційної допомоги з питань запобігання
та врегулювання конфліктів інтересів, запобігання та виявлення корупції на
підприємстві
Версія 1.0 16
10.2 Для формування належного рівня антикорупційної культури нових
працівників, керівники відповідних підрозділів ознайомлюють з цієї
антикорупційної програми і пов'язаних з нию документів, а для діючих працівників
підприємства проводяться періодичні інформаційні заходи.
10.3 Дотримання працівниками підприємства принципів і вимог цієї
антикорупційної програми враховується при формуванні кадрового резерву для
висунення на вищі посади, а також при накладення дисциплінарних стягнень.
10.4 ПАТ «НВП «СЕМЗ» розміщує дійсну антикорупційну програму у
вільному доступі на офіційному сайті ПАТ «НВП «СЕМЗ» в мережі Інтернет,
відкрито заявляє про неприйняття корупції, вітає і заохочує дотримання принципів і
вимог цієї антикорупційної програми усіма контрагентами, своїми співробітниками
та іншими особами.

11. Проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

11.1 Підвищення кваліфікації працівників підприємства здійснюються з
метою формування у працівників базових знань з питань антикорупційного
законодавства, подолання правового нігілізму і підвищення правової культури
працівників підприємства.
11.2 ПАТ «НВП «СЕМЗ» сприяє підвищенню рівня антикорупційної
культури шляхом інформування та систематичного навчання працівників з метою
підтримки їх обізнаності у питаннях антикорупційної політики компанії та
оволодіння ними способами і прийомами застосування антикорупційної політики на
практиці. У зв’язку з чим, на підприємстві запроваджується постійне навчання
працівників з питань антикорупційного законодавства.
11.3 При організації навчання працівників з питань профілактики і протидії
корупції необхідно враховувати цілі і завдання навчання, категорію учнів, вид
навчання залежно від часу його проведення.
11.4 Цілі і завдання навчання визначають тематику та форму
занять. Навчання може, зокрема, проводитися за наступною тематикою:
- корупція в державному і приватному секторах економіки;
- юридична відповідальність за вчинення корупційних правопорушень;
- ознайомлення з вимогами законодавства та внутрішніми документами ПАТ
«НВП «СЕМЗ» з питань протидії корупції та порядком їх застосування в діяльності
ПАТ «НВП «СЕМЗ»;
- виявлення і вирішення конфлікту інтересів при виконанні трудових обов'язків;
- поведінка в ситуаціях корупційного ризику, зокрема, у випадках вимагання
хабара з боку посадових осіб державних і муніципальних, інших організацій;
- взаємодія з правоохоронними органами з питань профілактики і протидії
корупції.
11.5 При організації навчання слід враховувати категорію учнів. Стандартно
виділяються наступні групи учнів: особи, відповідальні за протидію корупції у ПАТ
«НВП «СЕМЗ»; керівні працівники; інші працівники ПАТ «НВП «СЕМЗ».
У разі виникнення проблеми формування навчальних груп, в ПАТ «НВП
«СЕМЗ» навчання в групах може бути замінено індивідуальним консультуванням
або проведенням навчання спільно з іншими організаціями за домовленістю.
Версія 1.0 17
11.6 У залежності від часу проведення можна виділити наступні види
навчання:
- навчання з питань профілактики і протидії корупції безпосередньо після
прийому на роботу;
- навчання при призначенні працівника на іншу, більш високу посаду, що
передбачає виконання обов'язків, пов'язаних із запобіганням та протидією корупції;
- періодичне навчання працівників ПАТ «НВП «СЕМЗ» з метою підтримки їх
знань і навичок у сфері протидії корупції на належному рівні;
- додаткове навчання у разі виявлення недоліків у реалізації антикорупційної
політики, однією з причин яких є недостатність знань і навичок працівників у сфері
протидії корупції.

12. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми.

12.1 Працівники підприємства у разі виявлення порушень антикорупційної
прогарами можуть притягуватися до дисциплінарної відповідальності у порядку
передбаченому Кодексом законів про працю України та ІН 43-01 «Інструкція про
порядок притягнення працівників до матеріальної та дисциплінарної
відповідальності».

13. Вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування

уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань.
13.1 Відповідальність за невиконання (неналежне виконання)
антикорупційної програми.
13.2 Голова Правління та працівники всіх підрозділів підприємства,
незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним
законодавством України, за дотримання принципів і вимог цієї антикорупційної
програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» також за дії
(бездіяльність) підлеглих їм осіб, що порушують ці принципи і вимоги.
13.3 Особи, винні в порушенні вимог цієї антикорупційної програми, а також
Закону України «Про засади запобігання корупції» можуть бути притягнуті до
дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної
відповідальності за ініціативою керівника підприємства, правоохоронних органів чи
інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України,
спеціальними нормативними актами та трудовими договорами.
13.4 ПАТ «НВП «СЕМЗ» заявляє про те, що жоден співробітник не буде
піддано санкціям (у тому числі звільнений, знижений на посаді, позбавлений премії
тощо), якщо він повідомив про передбачуваний факт корупції, відмовився дати або
отримати хабар, здійснити комерційний підкуп, надати посередництво в
хабарництві, в тому числі, якщо в результаті такої відмови у підприємства виникла
упущена вигода або не було отримано комерційні та конкурентні переваги.
13.5 Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення,
пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не
накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або
Версія 1.0 18
займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає
притягненню до дисциплінарної відповідальності.
З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або
пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог антикорупційної
програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб,
рішенням керівника підприємства, відносно особи яка вчинила таке
правопорушення, проводиться службове розслідування.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення,
пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України,
може бути відсторонена від виконання посадових обов’язків за рішенням керівника
підприємства до закінчення розгляду справи судом.
У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення,
пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного
правопорушення відстороненій від виконання посадових обов’язків
відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким
відстороненням.
13.6 Співпраця з правоохоронними органами у сфері протидії корупції.
Співпраця з правоохоронними органами є важливим показником дійсної
прихильності ПАТ «НВП «СЕМЗ» декларованим антикорупційним стандартам
поведінки.
Співробітництво може здійснюватися в різних формах, а саме:
- необхідності повідомляти у відповідні правоохоронні органи про випадки
вчинення корупційних правопорушень, про які стало відомо на підприємстві;
- надання сприяння уповноваженим представникам контрольно-наглядових і
правоохоронних органів при проведенні ними інспекційних перевірок діяльності
підприємства з питань запобігання та протидії корупції;
- надання сприяння уповноваженим представникам правоохоронних органів при
проведенні заходів по припиненню або розслідування корупційних злочинів,
включаючи оперативно-розшукові заходи.
Керівництву ПАТ «НВП» СЕМЗ» та його співробітникам слід надавати
підтримку у виявленні та розслідуванні правоохоронними органами фактів корупції,
вживати необхідних заходів щодо збереження і передачі в правоохоронні органи
документів і інформації, що містить дані про корупційні правопорушення. При
підготовці заяв, матеріалів і відповідей на запити правоохоронних органів до даної
роботи залучаються фахівці у відповідній галузі права.
Керівництво підприємства і співробітники не повинні допускати втручання у
виконання службових обов'язків посадовими особами судових або правоохоронних
органів.

14. Порядок внесення змін до антикорупційної програми

14.1 При виявленні недостатньо ефективних положень цієї антикорупційної
програми або пов'язаних з ними антикорупційних заходів підприємства, або при
зміні вимог чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики
керівник підприємства організовує вироблення та реалізацію плану дій щодо
перегляду і зміни цієї антикорупційної програми та/або антикорупційних заходів.
Версія 1.0 19
14.2 Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються Головою
Правління та вводиться в дію наказом після її обговорення з працівниками
підприємства. Після її затвердження, текст антикорупційної програми
оприлюднюється на сервері підприємства у вільному доступі.
14.3 Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми
включаються до Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства,
трудових договорів, посадових інструкцій працівників визначених цією програмою,
а також можуть включатися до договорів (контрактів, угод тощо), які укладаються
підприємством з іншими юридичними особами.